Regulaminy

Poniżej publikujemy obowiązujące regulaminy świadczonych usług. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i wracania do nich regularnie.
Regulamin usług hostingowych
§1. Postanowienia wstępne.
 1. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków świadczenia usług hostingowych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet zwanych dalej Usługami, świadczonymi przez firmę “FLOTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  z siedzibą w Pile, 64-920 przy Al. Poznańskiej 143 o numerze NIP 7642706001 i KRS 0000917873 na rzecz wszystkich zainteresowanych osób fizycznych oraz prawnych zwanych dalej Klientami.
 2. Usługa hostingowa to usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów serwera zgodnie ze specyfikacją i parametrami usługi dostępnymi na stronie www.hostware.pl, a wskazanymi w zamówieniu oraz na fakturze.
 3. W celu korzystania z usług niezbędne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem przez klienta oraz zarejestrowaniem przez niego konta w panelu klienta. Panel klienta jest wydzielonym systemem informatycznym udostępnionym na stronie www usługodawcy pod adresem billing.hostware.pl.
§2. Ogólne warunki zawierania umów.
 1. Zamówienie Usługi hostingu przez Klienta następuje w momencie przesłania zamówienia za pośrednictwem Panelu Klienta elektronicznego wniosku zamówienia Usługi hostingu, zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go w całości.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a usługodawcą następuje w momencie opłacenia przesłanego przez Klienta zamówienia na czas wyszczególniony na pozycji zamówienia lub faktury, będącej jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W trakcie składania zamówienia klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, które przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres ich przetwarzania ograniczony jest do kontaktu z klientem zgodnie z jego wolą, w celach rozliczeniowych i skarbowych oraz w celach narzuconych przez prawo (np. udostępnienie organom ścigania w przypadku wykrycia przestępstwa).
§3. Odnowienia i płatności.
 1. Każdemu klientowi przysługuje prawo do odnowienia usługi, której okres abonementowy wskazany jest zarówno na zamówieniu jak i na fakturze.
 2. Usługa aktywowana jest natychmiastowo przez zautomatyzowany system w przypadku uiszczenia opłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych. W przypadku płatności przelewem standardowym aktywacja usługi może potrwać do 14 dni roboczych, co spowodowane jest koniecznością manualnego oznaczania przelewów w panelu klienta.
 3. Usługodawca informuje za pośrednictwem automatycznego systemu informatycznego o zbliżającym się końcu okresu świadczenia usługi pocztą e-mail 14 dni przed jej wygaśnięciem generując jednocześnie i udostępniając Klientowi fakturę pro forma, której opłacenie jest dobrowolne.
 4. Klient zobowiązany jest do samodzielnej kontroli terminu płatności usługi o ile jest zainteresowany kontynuacją jej świadczenia przez usługodawcę.
 5. W przypadku braku odnotowania płatności do dnia wskazanego na fakturze pro forma dostęp do usługi zostanie zablokowany, zaś sama usługa wraz ze wszystkimi danymi przechowywanymi przez klienta na serwerze zostanie usunięta po 30 dniach od tej daty.
§4. Korzystanie z usługi hostingu.
 1. Klient dokonując zamówienia wskazuje parametry świadczonej usługi i zobowiązywany jest do przestrzegania limitów tych parametrów.
 2. Jeśli klient przekroczy limit danego parametru usługodawca może ograniczyć lub zablokować dostęp do świadczonej usługi, zaś w przypadkach nagminnego łamania limitów rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Klient może wykupić usługę dodatkową polegającą na rozszerzeniu aktualnie posiadanych parametrów o ile usługodawca dysponuje wolnymi zasobami.
 4. Zamawiając usługę klient oświadcza, że nie będzie jej wykorzystywał w celach:
  a) przechowywania kopi bezpieczeństwa danych, które w momencie jej wykonania nie znajdywały się na serwerze usługodawcy w ramach świadczonej usługi
  b) uruchamiania programów i skryptów mogących wykorzystywać znaczne zasoby serwera w tym jego pamięć i procesory
  c) rozsyłania niechcianej informacji handlowej popularnie znanej jako ‘spam’
  d) niezgodnych z obowiązującym prawem polskim niezależnie od swojej narodowości
§5. Postanowienia końcowe.
 1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania ewentualnego sporu.
 2. Jakiekolwiek uwagi, sugestie bądź reklamacje dotyczącej usługi można składać drogą pocztą elektroniczną na adres usługodawcy pod adresem bok@hostware.pl lub za pośrednictwem panelu klienta poprzez utworzenie nowego zgłoszenia.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko po zgłoszeniu reklamacji i jej pozytywnego rozstrzygnięcia.
 6. Czas rozstrzygnięcia reklamacji to 5 dni roboczych.
Regulamin aplikacji FLOTEK
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI
(REGULAMIN)
§1. PREAMBUŁA
 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania z aplikacji, zwany będzie dalej: “Ogólne warunki”.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze aplikacji i natychmiast ją dezaktywować.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte w aplikacji należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości aplikacji, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu aplikacji, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące aplikacji można zgłaszać na adres email biuro@flotek.pl lub za pośrednictwem systemu obsługi klientów dostępnym pod adresem https://billing.hostware.pl/
§2. DEFINICJE
 1. APLIKACJA – aplikacja internetowa dostępna pod adresem https://app.flotek.pl/, służąca do świadczenia usług elektronicznych;
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny w aplikacji, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela aplikacji;
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – kwestionariusz dostępny w aplikacji umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta w aplikacji;
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów w aplikacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
 5. PRAWO WŁAŚCIWE – Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 6. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach aplikacji;
 7. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania aplikacji internetowej oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się w aplikacji, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 8. WŁAŚCICIEL – Podmiot udostępniający niniejszą aplikację, mianowicie: FLOTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy: Al. Poznańska 143, 64-920 Piła, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000917873, NIP: 7642706001;
§3. ZAKRES WARUNKÓW
 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości aplikacji, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane w aplikacji mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych w aplikacji, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.
 4. W przypadku subskrybcji płatnych modułów aplikacji zastosowanie ma również regulamin świadczenia usług hostingowych dostępny na niniejszej stronie.
§4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
 1. Aplikacja jest obsługiwana przez większość nowoczesnych przeglądarek internetowych. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika. Aplikacja może być uruchamiana na urządzeniach mobilnych, jednak została zaprojektowana i zoptymalizowana pod urządzenia o rozdzielczości minimalnej wyświetlacza 1024x768px. Aplikacja dostępna jest tylko za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać dane wynikowe aplikacji oraz jej zawartość, z założeniem, że treści te będą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Zakazane jest kopiowanie kodu wynikowego oraz źródłowego, procesów i technologii, stanowiących część aplikacji.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest korzystanie z aplikacji:
  a) w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  b) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  c) do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
  d) do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
  e) do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  f) do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
§5. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O PREFERENCJACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ APLIKACJĘ
 1. Aplikacja przechowuje informacje o dostępie Użytkownika i jego preferencjach.
 2. Informacje te zwykle są przechowywane przez aplikację, w celu zapewnienia jej jak najlepszego działania.
 3. Informacje przechowywane przez aplikację oraz dane zgromadzone w niej przez użytkownika traktowane będą jako dane poufne.
 4. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje przechowywanie informacji przez aplikację, w tym pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, informacje te zostaną zapisane w aplikacji.
 5. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji przechowywania informacji lub zaprzestać korzystania z aplikacji. Aby zmienić ustawienia akceptacji należy dostosować ustawienia przeglądarki.
 6. Warto pamiętać, że blokowanie lub brak akceptacji przechowywania informacji przez aplikację może uniemożliwić pełne z niej korzystanie.
 7. Przechowywane informacje będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  a) Logowania użytkowników;
  b) Dostosowywania zawartości prezentowanej przez aplikację;
  c) Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta z aplikacji, w celu ulepszania aplikacji oraz możliwości pozyskania wiedzy na temat tego, które części aplikacji są najbardziej popularne dla Użytkowników.
§6. LINKI ZEWNĘTRZNE
 1. Aplikacja przechowuje informacje o dostępie Użytkownika i jego preferencjach.
 2. Informacje te zwykle są przechowywane przez aplikację, w celu zapewnienia jej jak najlepszego działania.
§7. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Aplikacja oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się w aplikacji (zwane łącznie: “Znakami”), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.
§8. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
 1. Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników, oraz zobowiązuje się do zachowania ich w poufności oraz pod żadnym pozorem nie udostępniania ich innym podmiotom, z wyjątkiem zastosowania nakazów sądowych i innych przepisów prawa właściwego.
 2. Dane zbierane i przetwarzane przez aplikację traktowane są jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ujawnianie tej wiedzy, przekazywanie bądź inne wykorzystywanie przez właściciela aplikacji będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 roku Nr 153 poz.1503) uprawniający poszkodowanego do podjęcia wobec naruszającego ten zakaz działań zarówno cywilnoprawnych, jak i prawnokarnych (art. 23 ust. 1 ustawy).
§9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Aplikacja zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Aplikacja nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa czy bezbłędności.
 3. Aplikacja nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4. Użytkownik korzysta z aplikacji na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 5. Aplikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone w aplikacji, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli aplikacja jest z tymczasowo lub długookresowo niedostępna z przyczyn od niego niezależnych lub z przyczyny siły wyższej.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane w aplikacji, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą aplikacji.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności aplikacji, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.
§10. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ
 1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych warunkach.
 2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym.
§11. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ
 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania z aplikacji, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.
§12. ZMIANA WARUNKÓW APLIKACJI
 1. Właściciel aplikacji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję w aplikacji, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie z aplikacji jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków aplikacji.
§13. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.
§14. PODSTAWA PRAWNA
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
  a) ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
  b) ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
  c) ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
  d) ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);
  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Regulaminy Rejestracji Domen