Regulaminy

Poniżej publikujemy obowiązujące regulaminy świadczonych usług. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i wracania do nich regularnie.
Regulamin usług hostingowych
§1. Postanowienia wstępne.
 1. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków świadczenia usług hostingowych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet zwanych dalej Usługami, świadczonymi przez firmę “FLOTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  z siedzibą w Pile, 64-920 przy Al. Poznańskiej 143 o numerze NIP 7642706001 i KRS 0000917873 na rzecz wszystkich zainteresowanych osób fizycznych oraz prawnych zwanych dalej Klientami.
 2. Usługa hostingowa to usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów serwera zgodnie ze specyfikacją i parametrami usługi dostępnymi na stronie www.hostware.pl, a wskazanymi w zamówieniu oraz na fakturze.
 3. W celu korzystania z usług niezbędne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem przez klienta oraz zarejestrowaniem przez niego konta w panelu klienta. Panel klienta jest wydzielonym systemem informatycznym udostępnionym na stronie www usługodawcy pod adresem billing.hostware.pl.
§2. Ogólne warunki zawierania umów.
 1. Zamówienie Usługi hostingu przez Klienta następuje w momencie przesłania zamówienia za pośrednictwem Panelu Klienta elektronicznego wniosku zamówienia Usługi hostingu, zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go w całości.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a usługodawcą następuje w momencie opłacenia przesłanego przez Klienta zamówienia na czas wyszczególniony na pozycji zamówienia lub faktury, będącej jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W trakcie składania zamówienia klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, które przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres ich przetwarzania ograniczony jest do kontaktu z klientem zgodnie z jego wolą, w celach rozliczeniowych i skarbowych oraz w celach narzuconych przez prawo (np. udostępnienie organom ścigania w przypadku wykrycia przestępstwa).
§3. Odnowienia i płatności.
 1. Każdemu klientowi przysługuje prawo do odnowienia usługi, której okres abonementowy wskazany jest zarówno na zamówieniu jak i na fakturze.
 2. Usługa aktywowana jest natychmiastowo przez zautomatyzowany system w przypadku uiszczenia opłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych. W przypadku płatności przelewem standardowym aktywacja usługi może potrwać do 14 dni roboczych, co spowodowane jest koniecznością manualnego oznaczania przelewów w panelu klienta.
 3. Usługodawca informuje za pośrednictwem automatycznego systemu informatycznego o zbliżającym się końcu okresu świadczenia usługi pocztą e-mail 14 dni przed jej wygaśnięciem generując jednocześnie i udostępniając Klientowi fakturę pro forma, której opłacenie jest dobrowolne.
 4. Klient zobowiązany jest do samodzielnej kontroli terminu płatności usługi o ile jest zainteresowany kontynuacją jej świadczenia przez usługodawcę.
 5. W przypadku braku odnotowania płatności do dnia wskazanego na fakturze pro forma dostęp do usługi zostanie zablokowany, zaś sama usługa wraz ze wszystkimi danymi przechowywanymi przez klienta na serwerze zostanie usunięta po 30 dniach od tej daty.
§4. Korzystanie z usługi hostingu.
 1. Klient dokonując zamówienia wskazuje parametry świadczonej usługi i zobowiązywany jest do przestrzegania limitów tych parametrów.
 2. Jeśli klient przekroczy limit danego parametru usługodawca może ograniczyć lub zablokować dostęp do świadczonej usługi, zaś w przypadkach nagminnego łamania limitów rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Klient może wykupić usługę dodatkową polegającą na rozszerzeniu aktualnie posiadanych parametrów o ile usługodawca dysponuje wolnymi zasobami.
 4. Zamawiając usługę klient oświadcza, że nie będzie jej wykorzystywał w celach:
  a) przechowywania kopi bezpieczeństwa danych, które w momencie jej wykonania nie znajdywały się na serwerze usługodawcy w ramach świadczonej usługi
  b) uruchamiania programów i skryptów mogących wykorzystywać znaczne zasoby serwera w tym jego pamięć i procesory
  c) rozsyłania niechcianej informacji handlowej popularnie znanej jako ‘spam’
  d) niezgodnych z obowiązującym prawem polskim niezależnie od swojej narodowości
§5. Postanowienia końcowe.
 1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania ewentualnego sporu.
 2. Jakiekolwiek uwagi, sugestie bądź reklamacje dotyczącej usługi można składać drogą pocztą elektroniczną na adres usługodawcy pod adresem bok@hostware.pl lub za pośrednictwem panelu klienta poprzez utworzenie nowego zgłoszenia.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko po zgłoszeniu reklamacji i jej pozytywnego rozstrzygnięcia.
 6. Czas rozstrzygnięcia reklamacji to 5 dni roboczych.
Regulaminy Rejestracji Domen